Hủy hàng, phế phẩm
Cập nhật: 06.09.2015 10:56

Phương tiện thu gom